3M x Ninja Mart: Beli & Menang

3M x Ninja Mart: Beli & Menang

🎉 Bersedia untuk Berputar dan Menang dengan Ninja Mart! 🎉

Adakah anda sudah bersedia untuk Peraduan Belanja & Menang? Setiap RM15 yang dibelanjakan untuk produk 3M di Ninja Mart akan melayakkan anda mendapat tiket peraduan!

🌟 Ini adalah masanya untuk anda menambah stok 3M & tingkatkan peluang untuk menang besar sepanjang Januari hingga Julai 2024!

Cara Menyertai Peraduan:

Beli dan Dapat: Hanya belanja sekurang-kurangnya RM15 bagi mana-mana produk 3M di Ninja Mart.
Lebih Banyak Tiket, Lebih Besar Peluang: Tiada had! Setiap RM15 memberi anda 1 tiket untuk menang peraduan. Jadi, teruskan membeli-belah untuk meningkatkan peluang anda!
5 Cabutan: Anda mempunyai 5 peluang! Cabutan pertama adalah pada 15 Januari hingga 31 Mac, diikuti dengan 4 cabutan bulanan lain pada bulan April, Mei, Jun dan Julai. Ya, anda membacanya dengan betul – peluang untuk menang setiap bulan!
Kekal teruja: Tidak menang bulan ini? Jangan risau! Tiket anda yang tidak dipilih masih berpeluang pada cabutan seterusnya!

Jadi, apa tunggu lagi? Terokai Ninja Mart, beli produk 3M, dan dapatkan tiket untuk menang peraduan.
Nantikan, beli lebih banyak, dan dapatkan lebih tiket untuk meningkatkan peluang anda untuk menang! Semoga berjaya! 🎡✨

 

 

Kempen ‘3M Beli & Menang’ – Terma dan Syarat (BM)

 

 1. Kempen ‘3M Beli & Menang’ (“Kempen“) dianjurkan oleh Ninja Logistics Sdn. Bhd. (“Ninja Mart“) dan terbuka kepada pelanggan penjual semula Ninja Mart.
 2. Kempen ini dikawal oleh terma dan syarat ini (termasuk sebarang pindaan yang dibuat oleh Ninja Mart dari semasa ke semasa) (“Terma dan Syarat“).
 3. Dengan menyertai Kempen, anda bersetuju bahawa anda terikat dengan Terma dan Syarat ini. 

Tempoh Kempen:

 1. Kempen bermula dari 9 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Julai 2024 pada 11:59 malam waktu Malaysia (“Tempoh Kempen”).
 2. Sebarang penyertaan yang diterima selepas Tempoh Kempen dibatalkan secara automatik.

Kelayakan:

 1. Kempen ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia, berumur 18 tahun ke atas, yang merupakan pelanggan peniaga semula Ninja Mart.
 2. Individu berikut TIDAK layak untuk menyertai Kempen:
 • Kakitangan Ninja Mart atau 3M Malaysia (termasuk anak syarikat, syarikat bersekutu, dan syarikat berkaitan) dan/atau keluarga terdekat mereka (ciri-ciri suami isteri, anak-anak, ibu bapa, adik-beradik).
 1. Jika peserta didapati tidak layak atau melanggar Terma dan Syarat pada bila-bila masa semasa atau selepas Tempoh Kempen, Ninja Mart berhak untuk membatalkan kelayakan peserta tersebut dan menarik balik dan/atau membatalkan mana-mana hadiah, jika ada, yang kayak untuk peserta tersebut. Ninja Mart juga berhak mengambil sebarang tindakan yang dianggap perlu terhadap peserta tersebut, dan peserta tersebut perlu membayar balik Ninja Mart untuk semua kos kecil yang ditanggung oleh Ninja Mart.

Cara Menyertai:

 1. Langkah-langkah untuk menghantar penyertaan (“Penyertaan“) untuk berpeluang memenangi hadiah:
 • Belanjakan sekurang-kurangnya RM15.00 untuk mana-mana produk Consumer Business Group 3M Malaysia 
 • Setiap RM15.00 yang dibelanjakan melayakkan peserta untuk mendapat 1 tiket Penyertaan Kempen dengan nombor siri unik. Cabutan kempen akan dijalankan seperti berikut;
  • Cabutan Pertama: Januari – Mac 2024
  • Cabutan Kedua: April 2024
  • Cabutan Ketiga: Mei 2024
  • Cabutan Keempat: Jun 2024
  • Cabutan Kelima: Julai 2024
 • Semua tiket Penyertaan Kempen yang tidak terpilih akan secara automatik dipindahkan ke cabutan berikutnya. 
 • Peserta perlu mengemukakan resit pembelian asal mereka untuk pengesahan, jika diminta oleh Ninja Mart.
 • Semua resit pembelian harus yang asal dan sah, sekiranya gagal, akan mengakibatkan penyertaan dibatalkan secara automatik dari Kempen.
 1. Produk Consumer Business Group 3M Malaysia yang dibeli oleh peserta sepanjang Tempoh Kempen tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar.

Hadiah:

 1. Hadiah Kempen adalah seperti berikut:
 • Cabutan Pertama hingga Keempat:
   • Hadiah Pertama: RM1000.00 (1 pemenang)
   • Hadiah Kedua: RM500.00 (1 pemenang)
   • Hadiah Ketiga: RM200.00 (1 pemenang)
   • Saguhati: RM50.00 (5 pemenang)
 • Cabutan Kelima:
 • Hadiah Pertama: RM2000.00 (1 pemenang)
 • Hadiah Kedua: RM1000.00 (1 pemenang)
 • Hadiah Ketiga: RM300.00 (1 pemenang)
 • Saguhati: RM100.00 (5 pemenang)
 1. Ninja Mart berhak untuk menggantikan sebarang hadiah dengan nilai yang serupa atau mengubah sebarang terma atau menarik dan/atau menghentikan Kempen mengikut budi bicara mutlaknya. Semua hadiah tidak boleh dipindahkan, dipulangkan atau ditukar dengan sebarang bentuk lain atas sebab apa pun. Semua hadiah diberikan atas dasar “seadanya” sahaja.

Pemilihan Pemenang:

 1. Peserta yang tiket Penyertaannya berjaya dipilih oleh Ninja Mart akan dihubungi oleh Ninja Mart untuk menjawab kuiz. Sekiranya peserta menjawab kuiz dengan betul, mereka layak menerima hadiah. Penentuan pemenang Kempen Ninja Mart adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat berkaitan dengannya tidak akan dilayan oleh Ninja Mart.
 2. Pengumuman pemenang akan dibuat pada 15hb bulan berikutnya melalui Laman Facebook Ninja Mart (https://www.facebook.com/ninjamartmy). Sebagai contoh, pemenang-pemenang bagi Cabutan Pertama (yang berakhir pada 31 Mac 2024) akan diumumkan pada 15 April 2024. Tarikh pengumuman dan cara pengumuman dibuat mungkin diubah oleh Ninja Mart mengikut budi bicara mutlaknya.
 3. Seorang peserta mungkin layak memenangi hadiah lebih daripada sekali semasa Tempoh Kempen.

Pemberitahuan kepada Pemenang:

 1. Pemenang yang layak akan dimaklumkan oleh Ninja Mart.
 2. Jika seorang pemenang tidak dapat dihubungi dalam tempoh 7 hari dari tarikh pengumuman di Laman Facebook Ninja Mart, atas budi bicara mutlak Ninja Mart, pemenang mungkin terbatal dan pemenang pengganti boleh dipilih.
 3. Ninja Mart tidak bertanggungjawab kepada peserta untuk sebarang kerugian (termasuk kehilangan peluang dan kerugian berbangkit yang diakibat daripadanya) dan kerosakan yang dialami sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab sekalipun.
 4. Semasa menebus Hadiah, pemenang mungkin dikehendaki oleh Ninja Mart untuk mengemukakan bukti termasuk, resit pembelian, nombor siri tiket Penyertaan, nombor pengenalan (iaitu kad pengenalan/ lesen memandu), pengenalan kedai untuk tujuan pengesahan. Kegagalan untuk memberikan bukti pengenalan yang diminta boleh mengakibatkan kehilangan kelayakan pemenang secara automatik mengikut budi bicara Ninja Mart.

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”):

 1. Dengan menyertai Kempen ini, anda bersetuju kepada Ninja Mart memproses dan mendedahkan kepada mana-mana pihak ketiga, semua data peribadi yang diberikan oleh anda selaras dengan Kempen ini untuk tujuan apa sahaja yang berkaitan dengan Kempen ini dan apa sahaja aktiviti lain yang berkaitan atau timbul daripada urusan perniagaan atau perniagaan Ninja Mart termasuk, tanpa had, untuk menjalankan Kempen ini dan/atau sebarang acara atau publisiti Kempen dalam apa jua bentuk atau melalui apa jua media tanpa pampasan tambahan, notis atau kebenaran.
 2. Anda mengakui bahawa Ninja Mart dibenarkan memproses data peribadi yang diberikan selaras dengan Kempen ini mengikut dasar privasi yang boleh dijumpai di https://www.ninjavan.co/en-my/privacy-policy/.
 3. Untuk maklumat lanjut atau sebarang pertanyaan mengenai klausa ini dan polisi privasi Ninja Mart, sila hubungi my-privacy@ninjavan.co.

Hak Cipta Intelek:

 1. Sebarang maklumat yang terdapat berkenaan Kempen termasuk, tetapi tidak terhad kepada, teks, grafik, gambar, rajah, simbol, ikon, imej, muzik, kod sumber, perisian dan tanda dagang (termasuk koleksi, susunan dan kompilasi maklumat tersebut), dilindungi oleh hak cipta, reka bentuk, tanda dagang dan hak cipta intelek lain yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Ninja Mart, lesen Ninja Mart atau pihak ketiga lain.
 2. Peserta tidak dibenarkan untuk menyalin, menggunakan, menyesuaikan, menghasilkan semula, menerbitkan, memuat naik, memuat turun, menghantar, penyiaran, menjual, menyimpan dalam sistem pengambilan apa pun, mengubah suai, mengubah, memaparkan di tempat awam atau mengedarkan dengan apa cara sekalipun sebarang kandungan Laman Kempen, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk apa sahaja tujuan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Ninja Mart. 

Lain-lain:

 1. Peserta bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan yang berlaku akibat daripada penyertaan mereka dalam Kempen dan daripada penebusan serta penggunaan hadiah.
 2. Dengan menyertai Kempen ini, peserta memberikan kuasa kepada Ninja Mart, 3M Malaysia, dan/atau rakan kongsi serta anak syarikat mereka untuk menampilkan peserta dalam sebarang iklan atau bahan promosi (termasuk pelepasan gambar mereka) serta hak untuk menggunakan data peribadi mereka untuk tujuan Kempen ini atau tujuan pemasaran tanpa sebarang pampasan. Peserta bersetuju untuk menyediakan dokumen yang diminta oleh Ninja Mart dalam hal ini.
 3. Ninja Mart berhak untuk mengubah, menangguh atau mengubah Terma dan Syarat ini, atau menghentikan Kempen, pada bila-bila masa dan atas sebab apa pun tanpa notis terlebih dahulu. Semua keputusan oleh Ninja Mart adalah muktamad dan terikat.

 

CONTACT US

Get more information

We’ll be in contact with you as soon as possible

back to top