Điều khoản chương trình Tích lũy hoàn tiềnĐiều khoản chương trình “Tích lũy hoàn tiền”

Chào mừng Bạn đến với Điều khoản chương trình “Tích lũy hoàn tiền” (“Điều khoản”) do Chúng Tôi cung cấp. Điều khoản này quy định việc sử dụng Ứng Dụng và nêu rõ các điều kiện để Bạn có thể tham gia vào Chương Trình Hoàn Tiền do Chúng Tôi cung cấp. 

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản này trước khi sử dụng Ứng Dụng. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng Ứng Dụng. Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa Bạn và Chúng Tôi.

Bằng cách sử dụng Ứng Dụng và tham gia Chương Trình Hoàn Tiền, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Điều khoản này, cũng như bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc bổ sung nào do Chúng Tôi cung cấp. Điều khoản này có thể được cập nhật hoặc sửa đổi theo quyền của Chúng Tôi. Chúng Tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chương Trình Hoàn Tiền, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ sửa đổi nào sẽ được thông báo qua Ứng Dụng hoặc các phương tiện khác do Chúng Tôi quyết định.

Vui lòng xem kỹ các phần sau đây của Điều khoản này để hiểu rõ các điều khoản  quy định việc sử dụng Ứng Dụng, Chương Trình Hoàn Tiền và quyền và nghĩa vụ của Bạn với tư cách là một Khách Hàng tham gia.

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến Điều khoản này hoặc Ứng Dụng, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ Bạn của Chúng Tôi để được trợ giúp.

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

1.1 Chúng Tôi” là Công ty TNHH Nin Sing Logistics – đơn vị cung cấp Ứng Dụng và tổ chức Chương Trình Hoàn Tiền.

1.2 Khách Hàng” hoặc “Bạn” là Bên mua hàng hóa theo nội dung của Điều khoản Sử dụng và Mua hàng được đăng tải trên Website và Ứng Dụng và là Bên sử dụng Ứng Dụng, đủ điều kiện tham gia vào Chương Trình Hoàn Tiền theo Điều khoản này.

1.3 “Ứng Dụng” là ứng dụng Ninja Mart.

1.4 Chương Trình Hoàn Tiền” hoặc “Chương Trình” là cơ chế về cách mà  người tham gia sẽ kiếm được tiền hoàn, dựa trên phương thức hoàn tiền trên mỗi hàng hóa mà Bạn mua từ Chúng Tôi.

1.5 Quy Đổi Tiền Hoàn” là cơ chế về cách thức và thời điểm mà Bạn có thể sử dụng tiền hoàn để mua hàng trong tương lai với Chúng Tôi.

1.6 Website” là trang thông tin điện tử của Chúng Tôi được phép lưu hành hợp pháp theo đường link sau: ninjamart.co.

1.7 Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là bất kỳ sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các Bên mà dẫn đến một hoặc hai Bên không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn: các hành vi bị cấm hoặc bị trì hoãn bởi chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền, bạo loạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia (tuyên bố hoặc không tuyên bố), địch họa, gây rối công cộng, đình công, liệt kê vào danh sách đen, tẩy chay, trừng phạt, ngừng việc hay tranh chấp lao động khác, dịch bệnh hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão lũ, thủy triều hay bất kỳ sự kiện tự nhiên khác, và tất cả các sự kiện khác.

1.8 Thông Tin Mật” là mọi dữ liệu, thông tin liên quan đến Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về nhãn hiệu, bảng tóm lược chương trình, kết quả nghiên cứu thị trường, thông tin hoàn tiền và/hoặc bất kỳ dữ liệu, thông tin nào khác được Chúng tôi cung cấp bằng lời nói, văn bản hay bằng bất cứ một hình thức nào cho Bạn, và/hoặc thông tin vận hành khác trong quá trình thực hiện Điều khoản này.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN THAM GIA

2.1 Những Khách Hàng đăng ký thành công tài khoản trên Ứng Dụng sẽ đủ điều kiện tham gia Chương Trình Hoàn Tiền.

2.2 Khách hàng phải tải Ứng Dụng và thực hiện quy đổi tiền hoàn trên Ứng Dụng để sử dụng số tiền hoàn lại.

2.3 Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật các quy tắc về Điều Kiện Tham Gia với thông báo hợp lý. Mọi thay đổi đối với tiêu chí Điều Kiện Tham Gia có thể được gửi qua Ứng Dụng, email hoặc các phương tiện liên lạc khác mà Chúng Tôi cho là phù hợp. Bạn được khuyến khích thường xuyên kiểm tra Website và Ứng Dụng của chúng tôi để biết thông tin mới nhất liên quan đến Điều Kiện Tham Gia.

ĐIỀU 3: CHƯƠNG TRÌNH HOÀN TIỀN

3.1 Bạn sẽ đăng nhập vào Ứng Dụng bằng số điện thoại đã đăng ký với Chúng Tôi để tham gia Chương Trình Hoàn Tiền.

3.2 Chương Trình Hoàn Tiền được cung cấp thông qua Ứng Dụng cho phép Bạn kiếm được tiền hoàn khi mua hàng từ Chúng Tôi.

3.3 Số tiền hoàn mà Bạn kiếm được thông qua các giao dịch mua hàng của Bạn từ Chúng Tôi sẽ được tính toán dựa trên các tiêu chí do Chương Trình Hoàn Tiền thiết lập. Vui lòng truy cập Website và Ứng Dụng của chúng tôi để biết phương thức hoàn tiền cụ thể cho từng loại hàng hóa mà Chúng Tôi cung cấp.

ĐIỀU 4. QUY ĐỔI TIỀN HOÀN

4.1 Tiền hoàn kiếm được trong tháng hiện tại có thể được quy đổi bất kỳ lúc nào trước ngày hết hạn. Ngày hết hạn hoàn tiền được ấn định vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo kể từ ngày bạn kiếm được số tiền hoàn lại.

4.2 Bạn có thể quy đổi số tiền hoàn lại của mình dưới dạng Voucher, được sử dụng làm phiếu giảm giá để khấu trừ giá trị đơn hàng của bạn. Đơn hàng không cần giá trị tối thiểu để có thể sử dụng tiền hoàn đã được quy đổi.

4.3 Sau khi Bạn quy đổi tiền hoàn lại thành Voucher, Bạn không thể quy đổi thêm bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào khác cho đến khi bạn sử dụng Voucher đó để khấu trừ cho đơn hàng của mình. Voucher sau khi được quy đổi cũng có thời hạn sử dụng. Ngày hết hạn của Voucher được ấn định vào ngày cuối cùng của tháng tiếp theo kể từ ngày bạn đổi số tiền hoàn lại.

4.4 Nếu giá trị của số tiền hoàn lại lớn hơn tổng giá trị đơn hàng, thì số tiền hoàn vượt quá giá trị đơn hàng sẽ được giảm xuống 0 mà không được hoàn lại. Bất kỳ số tiền hoàn lại vượt quá nào đều không thể chuyển tiếp hoặc hoàn trả.

4.5 Số tiền hoàn lại kiếm được thông qua Chương Trình Hoàn Tiền có thể được quy đổi bởi Khách Hàng với 02 lựa chọn:
a) Thông qua Ứng Dụng: Khách Hàng tải Ứng Dụng xuống và thực hiện quy đổi tiền hoàn lại thông qua Ứng Dụng có thể quy đổi toàn bộ số tiền hoàn.
b) Thông qua nhân viên bán hàng: Khách Hàng không thực hiện quy đổi tiền hoàn lại thông qua Ứng Dụng chỉ có thể quy đổi 80% số tiền hoàn
thông qua nhân viên bán hàng.

4.6 Chúng tôi có quyền xác minh tính đủ điều kiện của việc quy đổi tiền hoàn và có thể yêu cầu thông tin hoặc tài liệu bổ sung từ Bạn, nếu cần, để đảm bảo tuân thủ theo Điều khoản này.

4.7 Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của các yêu cầu quy đổi tiền hoàn lại của Bạn. Sau khi việc quy đổi được xử lý, nó không thể bị đảo
ngược hoặc sửa đổi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót hoặc sai lệch nào trong quy trình quy đổi tiền hoàn lại do thông tin không chính xác mà Bạn cung cấp.

ĐIỀU 5. GIỚI HẠN VÀ HẠN CHẾ

5.1 Số tiền hoàn lại mà Bạn kiếm được không thể chuyển nhượng và không thể quy đổi thành tiền mặt, tín dụng hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào khác.

5.2 Bạn không thể chọn số tiền hoàn lại để quy đổi. Tất cả các lần quy đổi tiền hoàn lại đều là các lần quy đổi toàn bộ số tiền, nghĩa là toàn bộ Số tiền hoàn lại có sẵn trong tài khoản của Bạn sẽ được quy đổi một lần trong tháng đó. Không được phép đổi một phần hoặc chuyển phần dư của Số tiền hoàn lại để sử dụng trong tương lai.

ĐIỀU 6. CAM ĐOAN CỦA CHÚNG TÔI

6.1 Việc tính toán tiền hoàn sẽ được Chúng Tôi thực hiện một cách hợp lý dựa trên giao dịch mua hàng hợp lệ của Bạn. Phương pháp tính toán là minh bạch và được đăng tải trên Website và Ứng Dụng của Chúng Tôi.

6.2 Chúng Tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết cho Bạn để thực hiện Quy Đổi Tiền Hoàn. Điều này bao gồm việc tạo điều kiện cho việc thực hiện Quy Đổi Tiền Hoàn thông qua Ứng Dụng hoặc phối hợp với nhân viên kinh doanh của Chúng Tôi để khấu trừ số tiền hoàn cho đơn hàng tiếp theo của Bạn, như đã được nêu trong Điều khoản này.

6.3 Chúng Tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ thông tin của Bạn. Mọi dữ liệu cá nhân thu thập trong quá trình đăng ký và sử dụng Ứng Dụng sẽ được xử lý tuân thủ theo các quy định về quyền riêng tư và quy định pháp luật liên quan. Xin vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của Chúng Tôi được đăng tải trên Website và Ứng Dụng của Chúng Tôi để biết thêm chi tiết về cách Chúng Tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân.

6.4 Chúng Tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo hoạt động suôn sẻ của Ứng Dụng. Chúng Tôi không bảo đảm rằng Ứng Dụng sẽ không có lỗi, không bị gián đoạn hoặc không có khuyết điểm, hoặc rằng nó sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Bạn. Thêm vào đó, có thể xảy ra những trường hợp yêu cầu bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống theo lịch trình hoặc không theo lịch trình. Trong những thời gian đó, việc truy cập vào Ứng Dụng hoặc một số tính năng có thể tạm thời không khả dụng. Chúng Tôi sẽ cố gắng giảm thiểu bất kỳ sự bất tiện nào và thông báo kịp thời về bất kỳ hoạt động bảo trì hoặc nâng cấp nào theo lịch trình.

6.5 Chúng Tôi sẽ thông báo các cập nhật, thay đổi hoặc thông báo quan trọng liên quan đến Chương Trình Hoàn Tiền cho Bạn thông qua các kênh thích hợp. Điều này có thể bao gồm thông báo trong Ứng Dụng, email hoặc các phương tiện liên lạc khác mà Chúng Tôi xem là thích hợp. 

ĐIỀU 7. CAM ĐOAN CỦA BẠN

7.1 Bạn bảo đảm rằng các thông tin mà Bạn cung cấp cho Chúng Tôi là phù hợp, chính xác, đầy đủ và mới nhất, và chịu trách nhiệm với những thông tin đó hoặc các hậu quả khác do việc cung cấp thông tin thiếu chính xác. Điều này bao gồm cung cấp tên đầy đủ, số điện thoại, số CMND/CCCD/mã số doanh nghiệp/mã số đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ như yêu cầu theo quy định của pháp luật. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và đảm bảo an ninh cho tài khoản của mình. Mọi sự thay đổi thông tin cung cấp của Bạn chỉ được Chúng Tôi thừa nhận theo quyết định riêng của Chúng Tôi và Bạn từ bỏ quyền khiếu nại đối với các hậu quả phát sinh khi có sự thay đổi thông tin này từ Bạn.

7.2 Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản  được nêu trong Điều khoản này, bao gồm các quy định và hạn chế được chỉ định trong mỗi điều khoản. Vi phạm những quy định này có thể dẫn đến việc vô hiệu hoá tiền hoàn đã kiếm được, từ chối yêu cầu Quy Đổi Tiền Hoàn hoặc các chế tài khác do Chúng Tôi quyết định.

7.3 Bạn sẽ tham gia Chương Trình Hoàn Tiền một cách hợp pháp và với mục đích nhận hoàn tiền cho các giao dịch mua hàng hợp lệ. Nghiêm cấm mọi hình thức lạm dụng hoặc hoạt động gian lận liên quan đến Chương Trình Hoàn Tiền. .

7.4 Bạn thừa nhận và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư của Chúng Tôi được đăng tải trên Website và Ứng Dụng. Bạn hiểu rằng thông tin của Bạn sẽ được thu thập và sử dụng chỉ cho mục đích mua bán hàng hóa với Chúng Tôi và tham gia vào Chương Trình Hoàn Tiền.

7.5 Bạn đồng ý nhận các thông tin, cập nhật và thông báo liên quan đến Chương Trình hoàn tiền từ Chúng Tôi. Những thông tin này có thể được gửi qua Ứng dụng, email hoặc các phương tiện liên lạc khác mà Chúng Tôi xem là thích hợp.

7.6 Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định khi tham gia Chương Trình Hoàn Tiền. Bạn có trách nhiệm đảm bảo việc tham gia Chương Trình không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ đối với bên thứ ba nào.

7.7 Bạn đồng ý bảo vệ và không gây tổn hại cho Chúng Tôi, các công ty liên kết của Chúng Tôi và tất cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý (nếu có) của Chúng Tôi khỏi bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, mất mát, phí hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh do vi phạm của Bạn đối với Điều khoản  này, vi phạm quy định của pháp luật hoặc lạm dụng Chương Trình Hoàn Tiền.

7.8 Bạn sử dụng Thông Tin Mật một cách hợp lý chỉ nhằm thực hiện các quyền hay các nghĩa vụ được quy định tại Điều khoản này. Bạn cam kết không tiết lộ Thông Tin Mật đến bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Chúng tôi. Bạn chỉ tiết lộ các Thông Tin Mật khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản sau khi thông báo đến Chúng Tôi và cam kết chỉ tiết lộ trong phạm vi được yêu cầu.

7.9 Chúng Tôi bảo lưu quyền điều tra bất kỳ nghi ngờ vi phạm nào về những cam kết này tại Điều 7 này và tiến hành các hành động thích hợp, bao gồm tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập và tham gia của Bạn vào Ứng Dụng và Chương Trình Hoàn Tiền, nếu cần thiết.

ĐIỀU 8. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

8.1 Bạn đồng ý bồi thường cho Chúng Tôi, các công ty liên kết của Chúng Tôi và tất cả các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý (nếu có) của Chúng Tôi đối với bất kỳ và tất cả các cáo buộc, thiệt hại, tổn thất và kiện tụng (bao gồm phí luật sư và phí tòa án) mà chúng tôi phải chịu phát sinh hoặc liên quan tới hành vi vi phạm của Bạn đối với Điều khoản này, vi phạm quy định của pháp luật hoặc lạm dụng Chương Trình Hoàn Tiền.

8.2 Các khoản bồi thường thiệt hại quy định tại Điều này phải được Bạn thanh toán cho Chúng tôi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ thời điểm Chúng Tôi phát đi thông báo yêu cầu đến Bạn.

ĐIỀU 9: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

9.1 Trong mọi trường hợp khi Bạn tham gia vào Chương Trình Hoàn Tiền, Chúng Tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn, nhân sự và/hoặc các bên liên kết của Bạn hoặc các bên thứ ba khác đối với, bao gồm nhưng không giới hạn:
a) Thiệt hại trực tiếp và gián tiếp, tổn thất doanh thu/ lợi nhuận, danh tiếng, cơ hội kinh doanh, gián đoạn kinh doanh,… do vi phạm của Bạn đối với Điều khoản này, vi phạm quy định của pháp luật hoặc lạm dụng Chương Trình Hoàn Tiền.
b) Thiệt hại do xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

9.2 Trong bất kỳ trường hợp nào, tất cả trách nhiệm pháp lý của Chúng Tôi theo Điều khoản sẽ không vượt quá giá trị tiền hoàn mà Bạn phải được nhận và Bạn đã gửi khiếu nại hợp lệ tới Chúng Tôi.

ĐIỀU 10: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Trong trường hợp Bạn cho rằng số tiền hoàn được thể hiện trên Ứng Dụng chưa được tính đúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh liên hệ đã được cung cấp như qua số điện thoại, chat trực tuyến hoặc email: vn@ninjamart.co. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi tiếp nhận thông tin từ Bạn, Chúng tôi sẽ xác minh và phản hồi lại thông tin Bạn cung cấp.

Việc khiếu nại đối với số tiền hoàn ở tháng hiện tại chỉ được Chúng Tôi tiếp nhận trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo (“Thời Hạn Khiếu Nại”). Hết Thời Hạn Khiếu Nại, Chúng Tôi sẽ không tiến hành giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến sự không giống nhau giữa số tiền hoàn được tính bởi Bạn và Chúng Tôi, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Ví dụ: Vào ngày cuối cùng của Tháng 1, bạn sẽ thấy được tổng số tiền hoàn của Tháng 1 được thể hiện trên Ứng Dụng. Trường hợp Bạn cho rằng số tiền hoàn trên Ứng Dụng được tính không đúng, Bạn có quyền thực hiện khiếu nại đến Chúng Tôi trong khoảng thời gian 07 ngày làm việc đầu tiên của Tháng 2. Quá Thời Hạn Khiếu Nại, Chúng Tôi sẽ không tiến hành tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào từ Bạn.

Chúng Tôi cũng lưu ý rằng, kể từ thời điểm Voucher từ Chương Trình Giảm Giá này đã được sử dụng cho đơn đặt hàng được đặt thành công từ Bạn, Bạn cũng sẽ không còn được quyền khiếu nại đối với số tiền hoàn theo Voucher tương ứng của mỗi tháng, mặc dù vẫn còn trong Thời Hạn Khiếu Nại.

ĐIỀU 11. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

11.1 Quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là quyền đối với tài sản trí tuệ của Chúng tôi, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ do Chúng tôi đóng góp hoặc sử dụng vào việc tổ chức Chương Trình Hoàn Tiền và các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được tạo lập, phát sinh từ việc thực hiện Chương Trình Hoàn Tiền.

11.2 Mọi hành vi sử dụng tài sản trí tuệ ngoài mục đích tham gia vào Chương Trình Hoàn Tiền theo Điều khoản này đều phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Chúng Tôi. Bạn cam kết không có bất kỳ hành vi nào làm suy giảm hoặc mất quyền sở hữu trí tuệ của Chúng Tôi dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc không cung cấp hoặc ủy quyền cho một bên thứ ba bất kỳ để thực hiện một phần công việc quy định tại Điều khoản này mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Chúng Tôi. 

11.3 Quy định về Quyền sở hữu trí tuệ quy định tại Điều này có hiệu lực trong suốt quá trình diễn ra Chương Trình Hoàn Tiền và kéo dài vô hạn không phụ thuộc vào thời hạn hiệu lực của Điều khoản này.

ĐIỀU 12. CHẤM DỨT VÀ TẠM NGƯNG

12.1 Chấm dứt bởi Bạn: Bạn có quyền chấm dứt việc tham gia Chương Trình Hoàn Tiền bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Chúng Tôi.

12.2 Chấm dứt bởi Chúng Tôi: Chúng Tôi bảo lưu quyền tạm ngưng và/hoặc chấm dứt việc tham gia của Bạn vào Chương Trình Hoàn Tiền trong các trường hợp sau đây:
a) Nếu Bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này hoặc tham gia vào hoạt động gian lận hoặc lạm dụng, Chúng Tôi có thể chấm dứt việc tham gia của Bạn đối với Chương Trình Hoàn Tiền mà không cần thông báo trước.
b) Nếu Chúng Tôi bắt buộc phải chấm dứt hoặc tạm ngưng Chương Trình Hoàn Tiền do thay đổi của quy định pháp luật, do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc do trường hợp bất khả kháng.
c) Do Chương Trình đã hết thời hạn.

12.3 Tạm ngừng: Chúng Tôi bảo lưu quyền tạm ngừng quyền tham gia vào Chương Trình của Chúng tôi trong các tình huống sau đây:
a) Điều tra: Nếu Chúng Tôi nghi ngờ Bạn vi phạm Điều khoản này hoặc có bất kỳ hoạt động gian lận nào, Chúng Tôi có thể tạm ngừng quyền tham gia vào Chương Trình và truy cập vào Ứng Dụng của trong thời gian điều tra.
b) Bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống: Chúng Tôi có thể tạm ngừng Chương Trình và dừng việc truy cập vào Ứng Dụng để phục vụ cho việc bảo trì, nâng cấp hoặc cải tiến theo lịch trình hoặc không theo lịch trình. Chúng Tôi sẽ cố gắng giảm thiểu tác động đối với Bạn và thực hiện việc thông báo trước khi có thể.

12.4 Sau khi chấm dứt, Bạn sẽ không còn quyền truy cập vào Ứng Dụng và tham gia vào Chương Trình. Bạn sẽ không còn nhận được tiền hoàn và bất kỳ tiền hoàn lại chưa được quy đổi hoặc yêu cầu quy đổi có thể bị tước bỏ.

12.5 Chúng Tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh đối với Bạn do các trường hợp chấm dứt hoặc tạm ngừng được nêu tại Điều 12 này.

ĐIỀU 13. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

13.1 Nếu bất kỳ nội dung của Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ bị xóa và các điều khoản còn lại sẽ vẫn còn hiệu lực và được thi hành..

13.2 Các tiêu đề chỉ dành cho mục đích tham khảo và không có cách nào xác định, giới hạn, hiểu hoặc mô tả phạm vi hoặc phạm vi của phần đó.

13.3 Chúng tôi có quyền chuyển nhượng Điều khoản (bao gồm tất cả các quyền, chức danh, lợi ích, lợi nhuận, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Chúng tôi cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm mọi chi nhánh của Chúng tôi) một phần hoặc toàn bộ Điều khoản này.

13.4 Nếu có điều khoản hoặc quy định nào trong Điều khoản bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định là vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không có hiệu lực áp dụng thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản và/hoặc nội dung còn lại. Bạn và Chúng Tôi sẽ tiếp tục và không làm gián đoạn việc thực hiện các điều khoản, quy định khác vẫn đang có hiệu lực thi hành của Điều khoản này.

13.5 Mọi thông báo, khiếu nại mà Bạn gửi cho x tôi theo địa chỉ mà Chúng tôi đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được xem là nhận được khi:
a) Vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay có ký vào biên nhận thư; hoặc
b) Vào ngày Bạn được báo chuyển fax thành công trong trường hợp gửi bằng fax; hoặc
c) Vào ngày thứ hai kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp thư chuyển phát nhanh hoặc thư bảo đảm (có hồi báo).

13.6 Bạn có thể được cung cấp bản dịch tiếng Anh của Điều khoản này. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì nội dung trong Điều khoản bản tiếng Việt được áp dụng.

13.7 Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.

13.8 Bạn đồng ý rằng, một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này theo quy định pháp luật hiện hành.

 

 

LIÊN HỆ

Nhận thêm thông tin

Chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn nhanh nhất có thể

TRƯỢT LÊN